(G)MR

U kunt de MR bereiken via het volgende mailadres:
mrwel@pcbodantumadiel.nl

 

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

De medezeggenschapsraad is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde school. De MR op onze school bestaat uit 2 teamleden en 2 ouders. Het hoofddoel van een medezeggenschapsraad is het bevorderen van veiligheid, de gezondheid en het welzijn van ieder die zich in de school bevindt. Het gaat daarbij om het algemene belang, dus niet om individuele problemen van een personeelslid of ouder.

 

Wie zitten er in de MR?

Voke de Jong – voorzitter (ouder)
Eelkje Veenstra -  (ouder)

Marike de Jager-van Bolhuis – lid (personeel)
Ilona de Kok – secretaris (personeel)

De leden hebben zitting zonder ‘last of ruggespraak’. Dit betekent dat ze het recht hebben een besluit te nemen zonder daarover eerst met de achterban te overleggen, op basis van eigen inzicht en overtuiging.
De medezeggenschapsraad komt ongeveer eens in de 8 weken bij elkaar.

 

Wat doet de MR?

De MR heeft advies– of instemmingsrecht met betrekking tot zaken die de school aangaan. Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft ook ongevraagd kenbaar maken aan de directie of het bestuur.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

 • verbetering van het onderwijs
 • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
 • het schoolplan
 • de besteding van geld en gebouwen
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
 • communicatie en betrokkenheid naar ouders
 • individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
 • veiligheid (in en rond de school).
   

De MR heeft een handboek, waarin staat wat de taken van de MR zijn.
Het handboek vindt u onderaan deze pagina. 

 

Waarom is er een MR?

Een goed functionerende medezeggenschapsraad is belangrijk. Het bestuur en de directie hebben er als werkgever belang bij dat de medezeggenschapsraad bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van beleid en het draagvlak voor beleid vergroot. Het personeel heeft belang bij goede arbeidsvoorwaarden en een prettig werkklimaat. Ouders, als consumenten, hebben belang bij goed onderwijs.

 

Wat betekent de MR voor mij als ouder? 

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

 

Hoe kom je in de MR?

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

 

Hoe kunt u de MR bereiken? 

U kunt de MR bereiken via het volgende mailadres: mrwel@pcbodantumadiel.nl. Uw mail wordt verzonden naar de brievenbus van de MR; de MR leest deze mail regelmatig. Zij zorgt ervoor dat uw vraag of opmerking bij de juiste persoon terechtkomt, of de juiste vorm van aandacht krijgt. U krijgt altijd bericht terug. U kunt ook aangeven in uw mail dat u gebeld wilt worden. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk worden behandeld. Voor spoedzaken of korte vragen kunt u ook MR-leden direct aanschieten.

 

Wat is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)?

Voor een bestuur met meerdere scholen moeten alle zaken die spelen op het terrein van financieel beleid, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid, organisatorisch beleid, huisvestingsbeleid enz. voorgelegd worden aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Het gaat dan om zaken van gemeenschappelijk belang voor alle scholen of een meerderheid van scholen.
De instemmings- of adviesbevoegdheid van de MR wordt overgedragen aan de GMR.

Onderwerpen voor de GMR zijn bijvoorbeeld:

 • de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid van de desbetreffende scholen, waaronder de voorgenomen bestemming van de middelen die aan het bevoegd gezag door het Rijk of van anderen zijn ontvangen;
 • de criteria die worden toegepast bij de verdeling van de middelen over voorzieningen op bovenschools niveau en op schoolniveau;
 • aanstelling of ontslag van personeel dat is belast met bovenschoolse managementtaken.
   

De personeelsgeleding van de GMR heeft instemmingsrecht ten aanzien van de samenstelling van de formatie van bovenschools personeel.

De GMR is de gesprekspartner van het College van Bestuur. Zij bestaat uit 6 ouderleden en 6 personeelsleden, die uit en/of door de MR-en van de scholen gekozen zijn.

In de GMR hebben de volgende leden zitting:
- Gerk Postema (ouder)
- Elly Soepboer (personeel)
 

De GMR vergadert zo’n 6 keer per jaar.

De GMR onderhoudt via het secretariaat een direct contact met de MR-en. Verder kunnen leden van de MR-en de vergaderingen van de GMR bijwonen en jaarlijks worden er door de GMR 2 gezamenlijke bijeenkomsten met de MR-en georganiseerd, waarin samenwerking, jaarverslag en actuele informatieve thema’s aan de orde komen.

Heeft u vragen over de GMR, dan kunt u deze stellen aan Gerk Postema of Elly Soepboer.

Documenten